Zapisy przez nasz system zostały już zamknięte.

 

Wejściówki można nabyć jeszcze na dwa sposoby:

 

UWAGA: W powyższych punktach NIE SĄ realizowane kody rabatowe.


1 Zakres

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które wchodzą na teren Stadionu, by uczestniczyć w spotkaniu ewangelizacyjnym organizowanym przez Diecezję Warszawsko-Praską JEZUS NA STADIONIE. Teren Stadionu obejmuje całość powierzchni dostępnej wyłącznie za okazaniem biletu, identyfikatora i akredytacji.
 

2 Wstęp


2.1 Wstęp na Stadion jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu, identyfikatora i akredytacji w godzinach 8.00 – 10.00. Po godz. 10.00 wstęp na Stadion mają wyłącznie kapłani za okazaniem biletu i w stroju kapłańskim oraz kierowcy autokarów za okazaniem biletu i dodatkowej wejściówki. Wejście to możliwe będzie tylko bramą nr 1.
2.2 Bilet, identyfikator lub akredytacja muszą zostać okazane i przekazane do kontroli przy wejściu na Stadion oraz podczas przebywania na jego terenie na prośbę członka służb informacyjnych i porządkowych lub wolontariusza. Odmowa  przekazani biletu do kontroli spowoduje odmowę wstępu na Stadion lub usunięcie ze Stadionu. Jeden bilet upoważnia do wejścia na teren Stadionu tylko jedną osobę.  Po wyjściu z terenu Stadionu nie ma możliwości ponownego wejścia na jego  teren.
2.3 Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia, mają prawo wstępu na Stadion wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
2.4 Wjazd i parkowanie pojazdów na terenie Stadionu i/lub w granicach wyznaczonej strefy Stadionu jest dozwolone wyłącznie za specjalnym upoważnieniem wydanym przez Organizatora.
2.5 Organizator  odmówi  wstępu na teren Stadionu  oraz usunie z terenu Stadionu osobę, która:
a) rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
b) nie stosuje się do poleceń i wytycznych wydanych przez Organizatora (lub wolontariuszy powołanych przez Organizatora), członków służb informacyjnych i porządkowych, ratowniczych, medycznych oraz funkcjonariuszy policji obecnych na terenie Stadionu;
c) wykorzystuje bilet w sposób niedozwolony;
d) znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
e) posiada broń, przedmioty, których wnoszenie na teren Stadionu zgodnie z niniejszym regulaminem zostało zabronione lub inne przedmioty mogące w ocenie Organizatora stanowić zagrożenie, w tym m.in.: noże, butelki, puszki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, race, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe;
f) zachowuje się w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;
g) używa przedmiotów utrudniających identyfikację, a w szczególności zasłaniających twarz;
h) wchodzi na obszary nie przeznaczone dla uczestników Imprezy, tj. pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, itp.;
i) rzuca jakimikolwiek przedmiotami w innych uczestników Imprezy;
j) wznieca ogień, pali petardy, fajerwerki, świece dymne oraz inne środki pirotechniczne;
k) głosi lub wywiesza hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp.;
l) załatwia potrzeby fizjologiczne poza toaletami;
m) zaśmieca teren Stadionu, niszczy jego urządzenia poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie.
Osobie, której z wyżej wymienionych przyczyn odmówiono wstępu na teren Stadionu lub usunięto z terenu Stadionu, nie przysługuje jakikolwiek zwrot pieniędzy za zakupiony bilet.

3 Środki kontroli osobistej

Członkowie służb porządkowych są upoważnieni do kontroli – w tym z wykorzystaniem środków technicznych – czy dane osoby stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, a w szczególności, czy są pod wpływem alkoholu lub narkotyków bądź w posiadaniu broni palnej lub innych niedozwolonych lub niebezpiecznych przedmiotów. Członkowie służb porządkowych lub funkcjonariusze policji są upoważnieni do przeglądania odzieży danej osoby, bagażu oraz innych posiadanych przez nią przedmiotów.

4 Zachowanie na terenie Stadionu


4.1 Od momentu wejścia na teren Stadionu, wszystkie osoby zobowiązane są:
a) zachowywać się godnie z poszanowaniem obecności Najświętszego Sakramentu w salach adoracji;
b) przestrzegać planu dnia i punktualnie zajmować swoje miejsca;
c) słuchać i stosować się do wszystkich poleceń Organizatora dotyczących organizacji spotkania, w tym w szczególności dotyczących przeprowadzenia Liturgii Mszy Świętej;
d) poruszać się na Stadionie tylko w dostępnych strefach;
e) postępować w taki sposób, by nie wyrządzić krzywdy, nie zranić, nie zagrażać innym osobom przebywającym na terenie Stadionu, niepotrzebnie nie blokować innych osób,  nie przeszkadzać innym osobom w uczestnictwie w spotkaniu ewangelizacyjnym oraz nie uszkodzić czegokolwiek;
f) stosować się do porządkowych wytycznych Organizatora (lub wolontariusza powołanego przez Organizatora), członka służb informacyjnych i porządkowych, służb ratowniczych lub funkcjonariusza policji obecnego na Stadionie;
g) przestrzegać „Zasad funkcjonowania i Regulaminu Stadionu Narodowego”;
h) w przypadku otrzymania informacji o szkodach wyrządzonych w mieniu lub w wyniku wypadku do niezwłocznego poinformowania o tym wolontariusza powołanego przez Organizatora, członka służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusz policji obecnego na Stadionie;
i) zajmować  wyłącznie miejsca im przypisane w posiadanym bilecie na spotkanie i korzystać z wyznaczonych ścieżek poruszania się. Każdy posiadacz biletu zobowiązuje się do zmiany miejsca wskazanego na bilecie, jeżeli zostanie o to poproszony przez wolontariusza, przedstawicieli służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariuszy policji.

4.2 Możliwe jest wprowadzenie dalszych wyjątkowych środków kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania takiego zagrożenia. Wytyczne w tym względzie wydane przez wolontariuszy, członków służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariuszy policji muszą być przestrzegane, a odmowa współpracy może skutkować usunięciem ze Stadionu.

5 Rejestrowanie i transmisja dźwięku i obrazu


5.1 Osoby obecne na spotkaniu zgadzają się, że ich głos, wizerunek i podobizna mogą zostać nieodpłatnie wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych.
5.2 Osoby obecne na spotkaniu nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Stadionu do użytku innego niż prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, opisu, nagrań w całości lub w części bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach.

6 Niedozwolone przedmioty i zachowanie


6.1 Na Stadion nie mogą być wnoszone następujące przedmioty:
a) wszelkiego rodzaju broń lub materiały wybuchowe, w tym wszelkie przedmioty, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran ciętych, kłutych lub pchnięć bądź jako pocisk. Obejmuje to sztuczne ognie, race, mieszanki dymne, świece dymne lub inne materiały pirotechniczne;
b) wszelkiego rodzaju butelki, dzbanki lub puszki, jak również inne przedmioty wykonane z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie twardego materiału;
c) wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe, narkotyki, środki pobudzające lub substancje psychotropowe;
d) materiały propagandowe o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym;
e) wszelkie materiały lub przedmioty promocyjne lub komercyjne za wyjątkiem dopuszczonych przez Organizatora;
f) wszelkie maszty flagowe bądź banerowe. Dozwolone są jedynie elastyczne maszty plastikowe i tzw. maszty podwójne, których długość nie przekracza 1 m, a średnica 1 cm;
g) gaz w aerozolu, substancje żrące, łatwopalne, barwniki lub pojemniki zawierające substancje szkodliwe dla zdrowia lub wysoce łatwopalne.  Dozwolone są standardowe zapalniczki kieszonkowe;
h) profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo lub inne podobne urządzenia (z wyjątkiem akredytowanych dziennikarzy) za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
i) urządzenia służące do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za zgodą Organizatora;
j) duże i nieporęczne przedmioty takie jak kaski, drabiny, stołki, (składane) krzesła, pudła, duże torby, plecaki, walizki i torby sportowe. Dla celów niniejszej zasady przedmioty „duże i nieporęczne” oznaczają wszelkie przedmioty, których nie można swobodnie umieścić w miejscu bezpośrednio pod siedziskiem na Stadionie;
k) obsługiwane mechanicznie lub ręcznie urządzenia emitujące niewspółmierny do okoliczności dźwięk / hałas  takie jak megafony, syreny lub wuwuzele, itp;
l) wskaźniki laserowe.
Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Stadion, odpowiedni członek służb informacyjnych i porządkowych jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.
6.2 Bez wyraźnego zezwolenia Organizatora na Stadion nie mogą być wnoszone / wprowadzane:
a) zwierzęta, za wyjątkiem psów - przewodników;
b) transparenty lub flagi o wymiarach większych niż 2,0 m x 1,5 m. Dozwolone są mniejsze transparenty lub flagi, pod warunkiem, że są one wykonane z materiału uznawanego za niepalny i odpowiadają krajowym regulacjom i normom.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Stadion, odpowiedni członek służb informacyjnych i porządkowych jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.
6.3 Surowo zabrania się podejmowania na terenie Stadionu między innymi następujących działań:
a) rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, w szczególności w kierunku innej osoby;
b) poruszania się po terenie Stadionu poza wyznaczonymi do tego celu ścieżkami;
c) wzniecania pożarów, odpalania sztucznych ogni, rac lub innych materiałów pirotechnicznych;
d) spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
e) wyrażania lub rozpowszechniania propagandy i materiałów lub sloganów i symboli o charakterze politycznym, rasistowskim, ksenofobicznym;
f) postępowania w sposób, który może być interpretowany przez innych jako prowokujący, stwarzający zagrożenie, dyskryminujący, wulgarny lub obraźliwy;
g) sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych i prowadzenia wszelkich zbiórek lub podejmowania innych działań promocyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora;
h) wspinania się na lub przez konstrukcje i instalacje, które nie zostały wyraźnie przeznaczone do tego celu;
i) używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrycia twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania osoby;  
j) pisania lub malowania na elementach konstrukcji, instalacji lub przejść bądź przytwierdzania do nich czegokolwiek;
k) załatwiania się poza toaletami lub zaśmiecania Stadionu poprzez wyrzucanie przedmiotów takich jak odpady, opakowania, puste pojemniki itp.;
l) stania na siedziskach / krzesełkach na trybunach;
m) blokowania obszarów otwartych dla ruchu, przejść i przejazdów, wejść do i wyjść ze strefy dla gości i wyjść / dróg ewakuacyjnych lub przeciągającego się przebywania w tych obszarach;
n) wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie.

6.4 Bezwzględnie zabronione jest palenie tytoniu na terenie Stadionu.
6.5  Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu może skutkować nałożeniem następujących kar:
a) usunięciem z terenu Stadionu wraz z możliwością przekazania policji;
b) anulowaniem i unieważnieniem danego biletu oraz uniemożliwieniem kupna biletów na kolejne imprezy organizowane przez Organizatora;
c) przekazaniem stosownych danych osobowych odpowiednim organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości tak, by możliwe było wdrożenie właściwych środków;  
d) podjęciem przez Organizatora oraz inne upoważnione osoby lub podmioty stosownych kroków prawnych;
e) wszelkich innych kar lub środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7 Odpowiedzialność


7.1 Każda osoba obecna na spotkaniu ma świadomość, że przebywa tam na własne ryzyko oraz że może ponosić odpowiedzialność za szkody lub straty wynikające z jej działań na Stadionie.
7.2  Każda osoba obecna na spotkaniu odpowiada samodzielnie za wszelkie przyniesione  przedmioty wartościowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie tych przedmiotów.

8 Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwego sądu w Warszawie.

Na teren Stadionu nie mogą być wnoszone następujące przedmioty:

 1. wszelkiego rodzaju broń lub materiały wybuchowe, w tym wszelkie przedmioty, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran ciętych, kłutych lub pchnięć bądź jako pocisk. Obejmuje to sztuczne ognie, race, mieszanki dymne, świece dymne lub inne materiały pirotechniczne;
 2. wszelkiego dzbanki lub puszki, jak również inne przedmioty wykonane z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie twardego materiału z wyjątkiem butelek plastikowych z napojami o pojemności do 2 litrów oraz termosów.
 3. wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe, narkotyki, środki pobudzające lub substancje psychotropowe;
 4. materiały propagandowe o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym;
 5. wszelkie materiały lub przedmioty promocyjne lub komercyjne za wyjątkiem dopuszczonych przez Organizatora;
 6. wszelkie maszty flagowe bądź banerowe. Dozwolone są jedynie elastyczne maszty plastikowe i tzw. maszty podwójne, których długość nie przekracza 1 m, a średnica 1 cm;
 7. gaz w aerozolu, substancje żrące, łatwopalne, barwniki lub pojemniki zawierające substancje szkodliwe dla zdrowia lub wysoce łatwopalne. Dozwolone są standardowe zapalniczki kieszonkowe;
 8. profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo lub inne podobne urządzenia (z wyjątkiem akredytowanych dziennikarzy) za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
 9. urządzenia służące do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za zgodą Organizatora;
 10. duże i nieporęczne przedmioty takie jak kaski, drabiny, stołki, (składane) krzesła, pudła, duże torby, plecaki, walizki i torby sportowe. Dla celów niniejszej zasady przedmioty „duże i nieporęczne” oznaczają wszelkie przedmioty, których nie można swobodnie umieścić w miejscu bezpośrednio pod siedziskiem na Stadionie;
 11. obsługiwane mechanicznie lub ręcznie urządzenia emitujące niewspółmierny do okoliczności dźwięk / hałas takie jak megafony, syreny lub wuwuzele, trąbki, piszczałki, itp;
 12. wskaźniki laserowe.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Stadion, odpowiedni członek służb informacyjnych i porządkowych jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.

 

Zachęcamy do wcześniejszego zamówienia miejsc parkingowych na stronie sklepu PGE Narodowy: https://sklep.pgenarodowy.pl/

Gulasz wieprzowo-wołowy

200g mięsa z sosem, 200g kaszy i 150g surówki

14 zł

Filet z kurczaka w sosie curry

200g mięsa z sosem, 200g ryżu i 150g surówki

14,10 zł

Zupa gulaszowa

ilość: 400ml

7,90 zł
 

Hot dog

sosy do wyboru: czosnkowy, ketchup

5,5 zł

 

Zapraszamy do uczestnictwa

za pośrednictwem Radia Warszawa 106,2 fm

w Rekolekcjach „Jezus na Stadionie” 1 lipca br.

(na stadionie PGE Narodowy w Warszawie).

 

Transmisja rozpocznie się o godz.8.50 i potrwa aż do godz.22.00.

 

W programie m.in.:

- Eucharystia pod przewodnictwem arcybiskupa Henryka Hosera

- Koronka do Bożego Miłosierdzia

- Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie

- Konferencje o. Johna Bashobory

- Wywiady z organizatorami i uczestnikami Rekolekcji

 

Jeśli nie możesz osobiście wziąć udziału w tym niezwykłym wydarzeniu,

słuchaj transmisji w Radiu Warszawa na 106,2 lub na www.radiowarszawa.com.pl.

Oficjalny hymn tegorocznego uwielbienia Jezusa na stadionie.

 

 

Zapraszamy na comiesięczną formację taneczną, przygotowującą do największego wydarzenia tanecznego tego roku!


Czy kiedykolwiek marzyłaś/marzyłeś, by zatańczyć dla Boga z głębi swego serca?

Czy chciałabyś/chciałbyś zmierzyć się ze swoimi słabościami i ograniczeniami?

Chcesz rozwijać swoje zdolności?

Poznać ludzi z pasją?

A może zastanawiasz się, czy Bóg potrzebuje Twoich rąk i nóg?

 

Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałaś/odpowiedziałeś twierdząco, to poniższe zaproszenie jest skierowane do Ciebie!

Proponujemy Ci comiesięczną formację taneczną, przygotowującą do uwielbienia Jezusa na stadionie narodowym poprzez taniec i gesty. Zgłoś się na warsztaty i weź udział w największym wydarzeniu tanecznym tego roku!

Poszukujemy zarówno tancerzy początkujących, pragnących rozpocząć swoją przygodę z tańcem uwielbienia, jak i tancerzy na poziomie zaawansowanym, którzy mieli już styczność z tańcem i pragną doskonalić swój warsztat, oddając tym chwałę Bogu.

Warsztaty będą się odbywać raz w miesiącu w soboty między godz. 12:00 a 18:00 od stycznia do czerwca 2017. Konkretne godziny będą ustalone po podziale Uczestników na grupy na pierwszych zajęciach.

 

Terminy zjazdów:

 • 14 stycznia
 • 18 lutego
 • 18 marca
 • 22 kwietnia
 • 20 maja
 • 23-25 czerwca - trzydniowe rekolekcje dla posługujących
 • 1 lipca REKOLEKCJE NARODOWE "Jezus na stadionie 2017"

 

Miejsce:

Warsztaty będą się odbywać w pobliżu katedry warszawsko-praskiej w Warszawie, w Zespole Szkół nr 45 ul. Jagiellońska 7 (Praga Północna).

 

Koszt formacji tanecznej (6 zjazdów):

599 PLN

*Dla osób deklarujących posługę tańcem na Stadionie Narodowym i jednocześnie zobowiązujących się do uczestnictwa we wszystkich zjazdach, koszt warsztatów pokrywa Organizator "Jezus na stadionie 2017".

 

Przedział wiekowy:

15 - 35 lat

 

Regulamin warsztatów:

 1. Niniejsze warsztaty mają na celu formację taneczną przygotowującą Uczestników do uwielbienia Boga na stadionie narodowym podczas Rekolekcji Narodowych 2017. Uczestnicy warsztatów, którym koszt formacji pokrywa Organizator rekolekcji Jezus na Stadionie, deklarują swoje uczestnictwo w całości warsztatów jak i w tanecznym uwielbieniu Jezusa na stadionie narodowym 1 lipca 2017 jako wolontariusze. W razie nieobecności na wymienionych powyżej (poza sytuacjami losowi lub zwolnieniem lekarskim), uczestnicy zobowiązują się do pokrycia całości kosztów warsztatów (599 PLN).
 2. Jeśli osoba, która chciałaby uczestniczyć w warsztatach, nie ukończyła 18 lat, wymagane jest oświadczenie przedstawicieli ustawowych - rodziców lub innych opiekunów prawnych - poświadczającego wyrażenie zgody na udział w zajęciach i na poniesienie związanych z nimi kosztów.
 3. Rejestrując się na warsztaty oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do udziału w zajęciach tanecznych (brak przeciwwskazań lekarskich ani zdrowotnych).
 4. Rejestrując się na warsztaty oświadczam, iż posiadam ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na cały okres trwania zajęć (polisę pakietową lub oddzielną) i biorę w nich udział na własną odpowiedzialność.
 5. Zobowiązuję się do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek problemach zdrowotnych przed warsztatami (wysyłając email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), a także o wszelkich dolegliwościach chorobowych w trakcie zajęć.
 6. Rejestrując się, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzam zapoznanie się z zasadami rezerwacji miejsc.
 7.  Rejestrując się, wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację swojego wizerunku w mediach. [Ekipy JNS & Worship Style dbają o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie (zdjęcia, filmy, etc.) wizerunku osób biorącymi udział w Zajęciach Worship Style w ramach ich działalności.]
 8. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie, publikowanie, kopiowanie i udostępnianie treści zajęć lub wypożyczanie ich osobom nie będącymi uczestnikami. Wyjątek stanowią cele dydaktyczne i akcje ewangelizacyjne. Możliwość udostępniania materiałów w tychże celach istnieje wyłącznie po konsultacji z Organizatorem warsztatów Worship Style.
 9. Biorąc udział w warsztatach formacyjnych, akceptujesz powyższy Regulamin.Jak się zapisać?

 Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ.

 

Uczestnicy proszeni są, by zabrać ze sobą: wygodne buty sportowe, dresy, koszulki na przebranie i dużo wody.

 

Zgłoszenia do 9 stycznia 2017 r.

Ilość miejsc ograniczona! O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zobaczenia! :)

 

Ekipa JNS &  Worship Style

 http://worshipstyle.pl/

Na początku XX wieku w kościołach protestanckich dało się zauważyć charyzmatyczne ożywienie, które w latach 60. zaowocowało powstaniem w Kościele katolickim pierwszych grup Odnowy Charyzmatycznej. Dziś już miliony chrześcijan różnych wyznań doświadczyło "chrztu w Duchu Świętym".

Złoty Jubileusz Odnowy - świętujemy w Częstochowie 20 maja, na stadionie 1 lipca oraz 3 czerwca w Rzymie.


W 2017 roku Odnowa Charyzmatyczna obchodzi ZŁOTY JUBILEUSZ. Częścią wydarzenia "Jezus na stadionie 2017" będzie również dziękczynienie za ten niezwykły dar dla Kościoła.

Przygotowując się do wspólnego świętowania, zachęcamy do rozważań przygotowanych m.in. przez światowych liderów Odnowy Charyzmatycznej:

 

 

Uwaga: w ustawieniach playera można włączyć polskie napisy

 

 

 

 

Podczas "Jezus na stadionie" będziemy również świętować 300-lecie Koronacji Matki Bożej Jasnogórskiej.

 

Więcej na: www.koronamaryi.pl

 

W ramach przygotowań zachęcamy do obejrzenia materiałów:

 

O. ADAM CZUSZEL. Korona Maryi - co to znaczy żyć Ewangelią (MIRIAM)

 

O. ADAM CZUSZEL. Korona Maryi - co to znaczy żyć Ewangelią (KRZYŻ)

 

O. ADAM CZUSZEL. Korona Maryi - co to znaczy żyć Ewangelią (WSPÓLNOTA)

 

O. ADAM CZUSZEL. Korona Maryi - co to znaczy żyć Ewangelią (BIBLIA)

 

O. ADAM CZUSZEL. Korona Maryi - co to znaczy żyć Ewangelią (MODLITWA)

 

O. ADAM CZUSZEL. Korona Maryi - co to znaczy żyć Ewangelią (GRZECH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacja o posiłkach zamawianych do 16 czerwca:

KUCHNIA UWIELBNIENIA
punkty Organizatora "Jezus na stadionie"
SODEXO
stałe punkty gastronomiczne na stadionie

>>ZOBACZ MENU<<

 >>ZOBACZ MENU<<

ZAMAWIANIE POSIŁKÓW

Posiłki można zamówić
razem z wejściówkami
w formularzu zamówienia.

ZAMAWIANIE POSIŁKÓW

przez email i telefon
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr tel. +48 697 520 428 

 Zamówienia można składać
do 10 czerwca 2017r.
 Zamówienia można składać
do 16 czerwca 2017r.

 

Drodzy Księża, serdecznie zapraszamy na kolejne rekolekcje.

Prosimy o zgłoszenie się na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu otrzymania szczegółowych informacji na temat posługi.

Wejściówki należy zamawiać przez formularz z zaznaczeniem opcji "bilet dla księdza".

Poniżej nasze prośby:

 1. Bardzo prosimy, by przybyli Księża w sutannach.
 2. Podczas spotkania będą Księża siedzieć w sektorach razem z ludźmi, gdyby ktoś podszedł i poprosił o spowiedź, to bardzo prosimy o taką posługę.
 3. W każdym sektorze będą wolontariusze. Ich zadaniem będzie towarzyszenie ludziom i reakcja na każdy problem.
 4. Bardzo prosimy o przywiezienie za sobą alby i stuły oraz pustej dużej puszki na komunikanty.
 5. Puszki będą Księża trzymać w rękach, na początku Komunii Świętej podejdą diakoni z kielichami z Krwią Pańską, by Księża koncelebrujący mogli przyjąć Komunię Świętą i dopiero wtedy rozejść się za wolontariuszami do sektorów.
 6. Po Mszy Świętej rozpocznie się adoracja kończąca spotkanie. 
 7. Wejściówka dla księży posługujących jest darmowa.
 1. Gospodarzem spotkania jest Kuria Warszawsko-Praska. Organizatorem spotkania jest Fundacja SMS z Nieba oraz firma "Dla Jezusa Magdalena Plucner"
 2. Jest to spotkanie o charakterze religijnym w Kościele katolickim połączone z celebracją Złotego Jubileuszu Odnowy Charyzmatycznej.
 3. Spotkanie przebiegać będzie pod hasłem: Szczęśliwy naród, który umie wielbić Pana, będzie kroczył w świetle Twego oblicza(Ps 89, 16).
 4. Na spotkaniu obecni będą biskupi diecezji warszawsko-praskiej.
 5. Konferencje wygłosi, zaproszony na ten dzień przez Arcybiskupa Henryka Hosera, o.John Bashobora z Ugandy. Nauczania poprowadzą też osoby odpowiedzialne za spotkanie.
 6. W spotkaniu może uczestniczyć każda osoba chętna, która się zapisze i opłaci swój udział.
 7. Spotkanie przewidziane jest na cały dzień. Nie będzie możliwości, by wziąć w nim udziału tylko częściowo, wejście na stadion przewidziane jest do godz. 10.00.
 8. Na jedną wejściówkę może wejść tylko jedna osoba, po wyjściu nie będzie możliwości ponownego wejścia na tę samą wejściówkę.
 9. Ze względu na dużą ilość osób nie będzie możliwości korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Prosimy skorzystać z tego sakramentu wcześniej, aby księża byli do dyspozycji tylko w szczególnych przypadkach.
 10. W dwóch miejscach będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, zapraszamy, by oddać chwałę Jezusowi.
 11. Płyta stadionu zarezerwowana jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na płytę zapraszamy też rodziny z małymi dziećmi (poniżej 10 roku życia). Można będzie wprowadzać wózki i nosidełka. Rozstawimy też namioty, w których mamy będą mogły nakarmić i przewinąć swoje dzieci.
 12. W sektorach obecni będą wolontariusze, którym, w razie potrzeby, należy się podporządkować.
 13. Będzie możliwość zakupienia napojów i posiłków w punktach rozmieszczonych na koronie stadionu.
 14. Na terenie wokół stadionu rozmieszczone będą stoiska wydawnictw katolickich, gdzie będzie można nabyć książki religijne.
 15. Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na potrzeby diecezji warszawsko-praskiej oraz na działalność o.Johna w Ugandzie.
8:30 Różaniec
9:00 Powitanie i rozpoczęcie
9:30 300-lecie koronacji MB Jasnogórskiej
10:15 Konferencja
11:45 Przerwa na kawę
12:15 Złoty Jubileusz Odnowy Charyzmatycznej
12:45 Nauczanie i uwielbienie
13:30 Przerwa na obiad
14:30 Nauczanie i uwielbienie
15:15 Koronka
15:30 Konferencja
17:00 Przygotowanie do Eucharystii
17:30 Eucharystia
19:15 Przerwa na kolację
20:15 Adoracja z modlitwą o uzdrowienie i uwielbienie
22:00 Zakończenie

STREFA WIDZA

 • VOD - oglądaj
 • Jezus na Stadionie 2015 PROMO
 • Jezus na Stadionie 2015 RETRANSMISJA
 • Kazania, konferencje, nauczania
  Niedziela Uwielbienia, luty 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, luty 2017, Katedra
  Niedziela Uwielbienia, luty 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, luty 2017, Katedra
  Niedziela Uwielbienia, styczeń 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, styczeń 2017,
  Niedziela Uwielbienia, styczeń 2017, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, styczeń 2017,
  Niedziela Uwielbienia, grudzień 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, grudzień 2016,
  Niedziela Uwielbienia, listopad 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania, listopad 2016,
  Niedziela Uwielbienia 13 listopada 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 13 listopada
  Niedziela Uwielbienia 9 października 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 9
  Niedziela Uwielbienia 9 października 2016, Katedra warszawsko-praska   Niedziela Uwielbiania 9
  Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra
  Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 19 czerwca 2016, Katedra
  Wieczór Chwały 17 kwietnia 2016, Katedra warszawsko-praska   Wieczór Chwały 17 kwietnia 2016, Katedra
 • 1
 • 2
 • 3
Top